Integritetspolicy

Skydd av din integritet

 • Vi tar behandlingen av dina personuppgifter på största allvar.
 • Vi följer gällande lagstiftning avseende behandling av personuppgifter och försäkrar en rättvis och transparant behandling av personuppgifter.
 • Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Era Finans kan kontaktas på följande sätt: 

Era Finans
Org.nr: 917 896 143
Brugata 6, 5200 Os, Norge
post@erafinans.no

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Era Finans kommer att behandla dina personuppgifter i följande ändamål:

 • Utarbetning av personliga sammanställningar över lån med Era Finans.se samarbetspartnersom rekommenderas och som uppfyller dina krav, inklusive kreditvärdighet.
 • Registrering av din personliga profil som innehåller en sammanställning över de rekommenderade lånen och var du kan uppdatera eller ta bort dina personuppgifter och skapa nya/uppdaterade sammanställningar över rekommenderade lån. Det är ditt ansvar att se till att de registrerade uppgifterna är korrekta och uppdaterade.
 • se utskick av nyhetsbrev via e-post, textmeddelande eller per post om allmänna villkor på lånemarknaden, privatekonomi och uppdaterade sammanställningar över lån med långivare som samarbetar med Erafinans.se och som rekommenderas mig av Erafinans.se.

Erafinans.se behandling av dina personuppgifter

 • Vi inhämtar och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål
 • Vi inhämtar endast relevanta och nödvändiga personuppgifter
 • Vi inhämtar ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter
 • Vi avslöjar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke
 • Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga

 

Vi inhämtar och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål

Erafinans.se kommer endast att inhämta, lagra och behandla personuppgifter om dig för ovan angivna ändamål eller för andra lagliga, kommersiella syften. Vi inhämtar, lagrar och behandlar endast så kallade allmänna personuppgifter enligt ovan.

Vi inhämtar endast relevanta och nödvändiga personuppgifter

Erafinans.se behandlar endast personuppgifter om dig som är relevanta, adekvata och nödvändiga för att uppnå de ovan angivna ändamålen vad gäller den specifika behandlingen. Erafinans.se kommer således inte att behandla ytterligare information än vad som är nödvändigt för att uppnå det specifika ändamålet i varje enskilt fall. Erafinans.se behandlar även dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att Erafinans.se ska följa gällande lagstiftning.

Vi kommer att minimera behandlingen av dina personuppgifter så mycket som möjligt, inklusive volymen av behandlade personuppgifter. Vi kommer således undersöka huruvida några av de datatyper som behandlas kan användas i avpersonifierad eller pseudonymform utan att påverka resultatet av behandlingen.

Bedömningen av din kreditvärdighet görs automatiskt och kommer endast att få konsekvenser för sammanställningen av rekommenderade lån som skapats av Erafinans.se – samt för omfattningen av framtida marknadsföring mot dig.

Vi inhämtar ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter

Erafinans.se kommer att inhämta ditt samtycke innan dina personuppgifter behandlas för ovan angivna ändamålen. Ditt medgivande utgör grunden för Erafinans.se behandling av dina personuppgifter, såvida inte Erafinans.se har en annan rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.

Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst, se vidare detaljer här.

Om Erafinans.se önskar använda dina personuppgifter för andra ändamål än för de som de ursprungligen inhämtads för, kommer Erafinans.se att informera dig om detta och inhämta ditt samtycke innan behandling av personuppgifterna påbörjas. Om personuppgifterna behandlas på en annan laglig grund kommer vi att informera dig innan behandling sker.

Personer under 18 år får inte använda Erafinans.se tjänster. 

Vi avslöjar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners, inklusive i marknadsföringssyfte, om du har samtyckt till detta i förväg. I samband med att vi erhåller sådant samtycke informerar vi dig om ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst invända mot att utlämning av dina personuppgifter sker.

Vi kommer emellertid inte att inhämta ditt samtycke om Erafinans.se är skyldig att avslöja din information, t.ex. till en myndighet.

Dessutom förbehåller Erafinans.se sig rätten att använda ett personuppgiftsbiträde utanför EU /EES för att hjälpa Erafinans.se att fortsätta sin verksamhet. Detta kommer dock endast att ske i enlighet med gällande regler för överföring av personuppgifter. 

Vi verifierar och uppdaterar dina personuppgifter

Erafinans.se kommer verifiera att de personuppgifter som behandlas avseende dig inte är felaktiga eller inte uppdaterade – och vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas omedelbart. Vår service bygger på att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Vi ber dig därför att ange relevanta ändringar i dina uppgifter. Du kan använda din inloggning hos Erafinans.se eller kontaktuppgifterna ovan för att meddela relevanta ändringar i dina personuppgifter. 

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för ändamålet

Erafinans.se raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för att uppnå de ändamålet för vilka uppgifterna samlades in, bearbetades och lagrades.

Om du endast har godkänt att dina personuppgifter används för att förbereda en personlig sammanställning över rekommenderade lån och skapa en personlig profil på Erafinans.se, kommer dina personuppgifter i profilen att raderas om du har varit inaktiv i 3 år.

Om du även har samtyckt till att Erafinans.se skickar e-post, textmeddelanden och brev med marknadsföring till dig, kommer Erafinans.se att be dig att förnya ditt samtycke till marknadsföring vart tredje år om du har varit inaktiv på din profil i 3 år. Om du inte förnyar ditt samtycke kommer Erafinans.se att radera din profil och informera dig därefter.

Korrekta och uppdaterade personuppgifter

Det är ditt ansvar att se till att de angivna uppgifterna är korrekta och uppdaterade.

För ytterligare information:

Korrekta och uppdaterade personuppgifter

Du är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du har lämnat på Erafinans.se. Det är ditt ansvar att se till att de angivna personuppgifterna är korrekta och uppdaterade. Uppdateringar görs på din egen profil eller genom att kontakta Erafinans.se, se kontaktuppgifterna ovan.

Erafinans uppdaterar dina personuppgifter på begäran, eller om Erafinans blir medveten om att de registrerade uppgifterna är felaktiga.

Säkerhet

Dina personuppgifter är skyddade hos oss och vi har en intern dataskyddspolicy.

För ytterligare information:

Dina personuppgifter är skyddade hos oss och vi har en intern dataskyddspolicy

Erafinans.se har utarbetat en intern dataskyddspolicy. Den innehåller interna instruktioner och beskriver vilka åtgärder som vidtagits av Erafinans.se för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, dataförlust eller ändring, mot obehörigt avslöjande och mot obehöriga som får tillgång till eller kunskap om nämnda data.

Erafinans.se har förfaranden för att bevilja åtkomsträttigheter, vilket innebär att åtkomst endast lämnas till anställda för vilka det är nödvändigt att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppgifter. Vi gör regelbundna backups av våra uppgifter för att undvika dataförlust. [Vi skyddar också sekretessen och äktheten hos de inhämtade uppgifterna med hjälp av kryptering].

I händelse av säkerhetsbrott som medför hög risk för dina rättigheter, inklusive diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust, förlust av rykte eller annan betydande nackdel, kommer Erafinans.se att meddela dig om säkerhetsbrottet så fort som möjligt.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få inblick i de personuppgifter som Erafinans.se behandlar avseende dig.
 • Du har rätt att få dina uppgifter levererade i en läsbar form eller överförd till en annan tjänsteleverantör.
 • Du har rätt till rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter.
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke till Erafinans.se behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att göra invändningar mot Erafinans.se behandling av dina personuppgifter
 • Du har rätt att begränsa Erafinans.se behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att klaga till Datainspektionen.

För ytterligare information:

Rätt till inblick i personuppgifter och dataöverförbarhet

Du har rätt att få inblick i de personuppgifter som Erafinans.se behandlar avseende dig. Åtkomsten kommer emellertid att begränsas med hänsyn till affärshemligheter och/eller immateriella rättigheter.

Du har rätt att få de personuppgifter som lämnats till oss vidarebefordrade i ett strukturerat, allmänt tillämpat och maskinläsbart format som du har rätt att överföra till en annan tjänsteleverantör.

Om du vill utnyttja rätten att få inblick i personuppgifter eller rätten till dataöverförbarhet, vänligen kontakta Erafinans.se kontaktperson ovan. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att vi har mottagit din förfrågan.

Du har rätt till rättelse eller radering av felaktiga personuppgifter

Om du tror att de uppgifter som Erafinans.se behandlar avseende dig är felaktiga eller på annat sätt oriktiga, har du rätt att få uppgifterna korrigerade eller raderade.

Om vi ​​håller med om att de uppgifter som behandlas är felaktiga eller på annat sätt oriktiga, kommer vi att radera eller rätta till dem så fort som möjligt.

Detta kommer dock inte att ske om Erafinans.se enligt lag är skyldigt att lagra samtliga eller delar av dina personuppgifter eller om det är nödvändigt att lagra personuppgifterna för att inleda ett rättsligt förfarande eller försvara ett krav. I så fall kommer Erafinans.se endast att lagra sådana uppgifter som Erafinans.se är lagligt skyldigt eller berättigat till att lagra och radera all annan personlig information om dig.

Om du vill utöva rätten till rättelse eller radering av data måste du kontakta Erafinans.se kontaktperson och berätta vilka uppgifter du anser är felaktiga eller vill radera. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att vi har mottagit din förfrågan.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till Erafinans.se behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till Erafinans.se behandling av dina personuppgifter.

Om du återkallar ditt samtycke upphör Erafinans.se att behandla de personuppgifter för vilka du har återkallat ditt samtycke, såvida inte Erafinans.se enligt lag är skyldigt eller berättigat till att lagra alla eller delar av dina personuppgifter. I så fall kommer Erafinans.se endast att lagra de uppgifter som Erafinans.se enligt lag är skyldigt att lagra och radera all annan personlig information om dig. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen som gjorts av Erafinans.se till dess att ditt samtycke återkallas.

Om du vill utnyttja din rätt att återkalla ditt samtycke, kan du kontakta Erafinans.se via de ovan angivna kontaktuppgifterna. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att ha mottagit din förfrågan.

Du har rätt att invända mot Erafinans.se behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att göra invändningar mot Erafinans.se behandling av dina personuppgifter, inklusive användning av uppgifterna för marknadsföring och för att förbereda en sammanställning över lån som rekommenderas och tillgodoser dina behov, samt mot kreditvärdigheten baserad på de personuppgifter du har angett. Du kan också invända om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regler eller samtycke till Erafinans.se.

Om du vill invända kan du använda kontaktuppgifterna ovan för att framställa din invändning till Erafinans.se.

Om din invändning är legitim, kommer Erafinans.se upphöra att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att ha mottagit din förfrågan.

Du har rätt att begränsa Era Finans behandling av personuppgifter

Du har rätt att begränsa Erafinans.se behandling av personuppgifter i följande situationer:

Under tiden Erafinans.se behandlar en invändning som du har gjort mot riktigheten i de personuppgifter som behandlas av Erafinans.se om dig eller mot behandlingens laglighet. Begränsningen av behandlingen kommer att gälla till dess att Erafinans.se har avslutat behandlingen av din invändning.

Om du vill utöva din rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter kan du använda kontaktuppgifterna ovan för att framställa din invändning till Erafinans.se. Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad efter att vi har mottagit din förfrågan.

Du har rätt att klaga

Du har rätt att klaga till Datainspektionen avseende Erafinans.se beslut om din rätt att få inblick i dina personuppgifter, rätt till dataöverföring, rätt att få rättat eller raderat personuppgifter, rätt att begränsa behandling av personuppgifter eller rätt till att motsätta sig behandling av personuppgifter eller återkalla ditt samtycke.